خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

شرکت دیرین کار

هفت تنان، چهل مقام ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره شرکت دیرین کار

هفت تنان، چهل مقام ، ,جنب اداره بازرگاتی

شرکت خدماتی پیمانکاری پسایل نقلیه و تامین نیروی انسانی

شرکت خدماتی پیمانکاری پسایل نقلیه و تامین نیروی انسانی