خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی اطلس

ربانی شیرازی ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی اطلس

ربانی شیرازی ، ,کوچه ۱۳

آژانس تاکس تلفنی