خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی گلستان

گلستان، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی گلستان

گلستان، ، ,خیابان شهید معزی