خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن
مجوز دارد

دفتر باربری شماره هفت

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، فرزدقی ( ترمینال )،
مورد علاقه 3 نفر

درباره دفتر باربری شماره هفت

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، فرزدقی ( ترمینال )، ,ضلع غربی ترمینال مجتمع مهدی یار

خدمات حمل ونقل کالا

باربری