خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهن
مجوز دارد

شاهین بار

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره شاهین بار

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، ، ,حدفاصل یقطین وفرزدقی

حمل اثاثیه منزل شهری