خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی کندو

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان ، 20متری امام خمینی
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی کندو

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان ، 20متری امام خمینی,خیابان عابدی روبروی کوچه ۱۰

تاکسی تلفنی

تاکسی تلفنی