خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی زیر گنبد شهر

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان ، 20متری امام خمینی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی زیر گنبد شهر

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان ، 20متری امام خمینی، ,نبش چهارراه پاسارگاد

تاکسی سرویس

تاکسی سرویس