خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی هدیه

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، فراشبندی، شهیدموسوی نژاد
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی هدیه

امیرکبیر چهارراه ریشمک تا پلیسراه، فراشبندی، شهیدموسوی نژاد,نبش کوچه ۱۱

تاکسی تلفنی