خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی دوران

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان، سفیر جنوبی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی دوران

رحمت چهارراه باهنر تا چهارراه زندان، سفیر جنوبی، ,جنب کوچه ۱۳

تاکسی سرویس

تاکسی سرویس