خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی فرهنگیان

باهنرجنوبی، یاوران شرقی ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی فرهنگیان

باهنرجنوبی، یاوران شرقی ، ,خیابان رشد جنوبی جنب کوچه ۱۸

تاکسی تلفنی

تاکسی تلفنی