خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

وانت تلفنی شهروند

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدآقایی،
مورد علاقه 3 نفر

درباره وانت تلفنی شهروند

پاسداران ( زرهی ) ، شهیدآقایی، ,خیابان رهپویان وصال

وانت تلفنی