خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

شیرازبار

فرهنگ شهر ( شهیدرجایی ) ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره شیرازبار

فرهنگ شهر ( شهیدرجایی ) ، ,بعداز بلوار شهید کسایی

بار بری