خدمات حمل و نقل مسافر به وسیله اتومبیل با راننده ( بدون برنامه زمانی)
مجوز دارد

تاکسی تلفنی ساحل

شهیدچمران، ،
مورد علاقه 3 نفر

درباره تاکسی تلفنی ساحل

شهیدچمران، ، ,روبروی ساختمان بانک ملت

تاکسی تلفنی