تلفن دفتر مستقر در اتاق اصناف مرکز استان فارس: 37255663 071 

تلفن دفتر: 09305881383 

مـدیر عـامل: 09178252600 
 

ساعات تماس شنبه تا چهار شنبه 8 الی 15 آدرس:شیراز،پل پیرنیا، ساحلی شرقی، جنب حوزه نظام وظیفه ، اتاق اصناف مرکز استان فارس 
ایمیل:info@lemo.ir 


صاحب امتیاز:شرکت شهرآرا هرمز ديار پارس - سید حسین حسینی